معماری

دانلود بازی Assassin’s Creed Rogue برای PC

دانلود بازی Assassin’s Creed Rogue برای کامپیوتر

Assassin’s Creed Rogue Corepack 5 GB

Assassin’s Creed® Rogue

کیش یک آدم‌کش: سرکش (به انگلیسی: Assassin’s Creed Rogue) یک بازی ویدئویی در سبک تاریخی اکشن-ماجرایی است که توسط یوبی‌سافت سوفیا توسعه یافته و در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ برای پلی‌استیشن ۳ و اکس‌باکس ۳۶۰ و در سال ۲۰۱۵ برای مایکروسافت ویندوز منتشر شده‌است.

ﺷﺨﺼﯿﺖ قابل کنترل، ﺷِﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﻮﺭﻣﮏ[۲] ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷِﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ یک ﺍﺳﺎﺳﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ آکیلیس (ﻣﻌﻠﻢ کانر ﺩﺭ کیش یک آدم‌کش ۳) ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ‌کند. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺪﺍ کﺮﺩﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ Eden ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ، ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ACIV ﻧﻈﯿﺮ Adewale، که ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اصلی ﺍﺳﺎﺳﯿﻦ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎﺕ می‌کند. ﺩﺭ ﺍﺩﺍمهٔ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽﺍﺳﺎﺳﯿﻦ‌ﻫﺎ که ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺖﻗﻄﻌﺎﺕ Eden ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻥ یک مکعب ﻭ کتاب ﺧﺎﺹ ﻭ با کمک ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ فرانکلین ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ، مکان ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ Eden ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ. ﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻗﻄﻌﻪ‌ﺍﯼ که ﺩﺭ لیسبون، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﺎﺯﻡ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﻭﺯ ۱ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ۱۷۵۵ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ کردن ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ یکی ﺍﺯ کلیساهای ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻤﺪﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ‌ای که در زیر آن فرار دارد دست می‌یابد. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ، ﻓﺎﺟﻌﻪ‌ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﺯﻟﺰﻟﻪ‌ﺍﯼ ﻣﻬﯿﺐ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﺷﺎﯾﺪﺗﻘﺮﯾﺒﺎ همهٔ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎک یکسان می‌کند، ﺍﻣﺎ ﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رفتن ﺑﻪ کﺸﺘﯽ‌ﺍﺵ، موریگان، ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌کﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ که ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﯾک ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ، یک ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ۸٫۵ ﺗﺎ ۹٫۰ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺑﺰﺭﮔﺎﯼ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭﯼ (ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼﺷﺪﺕ ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﯼﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ، ﺷﯽ کﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺳﯿﻦ‌ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ، ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﻃﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﯽ‌کﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ کاﺭﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﯾک ﺻﺨﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ… ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ که ﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ‌کﻨﺪ. ﺍﯾﻦﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ کﻪ ﯾک ﺗﻤﭙﻼﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ، ﺷﯽ ﺑﺎﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺗﻤﭙﻼﺭﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺩ. ﺷﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ، ﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻨﺜﯽ کردن ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯿﻦ‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ کﺸﺘﻦ آکیلیس ﺍﺳﺖ که ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺭﻭ‌ﺑﻪ‌ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ که یکی ﺍﺯ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥ‌ﻫﺎ، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارباب ﺗﻤﭙﻼﺭها ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺜﻢ کنوی ﺍﺳﺖ.

____________________________________

حداقل سیستم مورد نیاز بازی Assassin’s Creed Rogue

OS: Windows 7 SP1 or Windows 8/8.1 (64bit versions only)
Processor: Intel Core2Quad Q6600 @ 2.4 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHzH
Memory: 2 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600
DirectX: Version 11
Storage: 12 GB available space

____________________________________

تصاویر بازی Assassin’s Creed Rogue

____________________________________

لینک دانلود بازی Assassin’s Creed Rogue از سرور TrainbiT

____________________________________

لینک دانلود بازی Assassin’s Creed Rogue از سرور ClickNupload

____________________________________

رمز فایل فشرده : gamemaniacs.ir

حجم : 5.1 GB | نسخه Corepack تک زبانه + تمام DLC ها و آپدیت ها

____________________________________

برای دانلود نسخه قبلی کلیک کنید

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی Mobin IGI

Administrator of GameManiacs.ir

111 دیدگاه

 1. سلام ببخشین یه سوال داشتم
  این پارت های بازی که گزاشتین دارای ریکاوری هستن ؟؟
  چون از یه سایت دیگه دانلود کردم موقع تعمیر پارت ها میگفت recovery record not found

 2. واقعا دمت گرم خیلی زود ج میدین
  ایول حتی اگه دارای ریکاوری هم نبود بابت پاسخ گویی سریعتون دمتون گرم

 3. نه داداش….
  فک کنم کلا کورپک با من خصومت شخصی داره
  این نسخه رو هم دانلود کردم پارت های پنجو شیش ارور سی ار سی میدادن تعمیرش کردم درست شد فایلا رو بدون مشکل استخراج کردوم موقع نصب تا پنج شیش در صد میره گیر میکنه
  همون ارور لعنتی >>> unarc.dll

 4. اخ داداش نصبش کردم همین نسخه شمارو ولییییییییییییییییییییییی با چه دردسری
  چهار با فایلا رو تعمیر کردم تو درایو c گزاشتم تو همون درایوم نصب کردم در کمال تعجب نصب شد ولی خیلی ازیت کرد یازده بار نصب کردم سر دوازدهمین بار تو حالت سیفماد نصب شد
  ولی یونیتی نصب نشد تو هفده درصد گیر میکنه البته مال سایت شمار و دان نکردم مال ******بود یه نسخه دیگه درحال دانلودشم ولی ای کاش از سایت شما دانلود مکردم تازه سه گیگشو دانلود کردم حیفه بقیشو دان نکنم
  مال سایت شما چرا هفده گیگه ؟ فک کنم نسخه یکه نه دو چون ریکاوری تاثیری تو حجمش نداره

 5. اقا اون سه گیگ رو که دان کردم حزف کردم میخام بعد از بازی madmax این بازیو دانلود کنم
  راستی مد مکس نسخه فیت گیرش همه میگن بهتره تا کورپک من که اصن از کورپک خوشم نمیاد

 6. ای بابا بازی مد مکس نسخه فیت گیرلشو دانلو کردم بعضی وقتا تا چهل درصد میره بعضی وقتام تا بیست درصد میره ارور isdone.dll unarc میده روی لبتاب داداشمم همین قضیه برقراره
  نمیدونم چیکارش کنم
  بغیر از کورپک وبلک باکس و فیت گیرل چه سایت های دسگه ای بازی فشرده میکنن نمیدونی?

  • بقیه نسخه ها اکثرا مشکل دارن یا خیلی بد ریپک شدن .
   بازی رو توسط 7zip از حالت فشرده یا ISO در بیارید و اگه ارور isdone.dll برای شما نمایش داده میشه بازی رو فقط از طریقه Safe Mode ویندوز نصب کنید

 7. پارت هارو سه بار تعمیر کردم درست شد
  ببینم بغیر از کورپک و بلک باکس چه فشرده سازهاای وجود دارن؟

  • Fitgirl و AGB Golden Team و kaOS هم هستن و شاید تیم های دیگه ای که فعالیت کمتری دارن اما معروف ترین ها همینها هستند.
   و بهترین کیفیت هم متعلف به همینهایی که اسم بردم به جز kaOS هست

 8. میتونین منو راهنمایی کنین > وقتی بازی moderncombat5رو نصب میکنم ارور میده

 9. وقتی برنامه powershelروباز میکنم و دستور add-appxpackage رو وارد میکنم بعد مسسر فایلو بش میدم بعد چند لحظه چنتا خط قرمز میاد و هیچی
  ویندوزمم 10 نسخه 64بیت

  • من تا حالا این بازی رو انجام ندادم
   اما فکر میکنم به خاطر ویندوز باشه و شاید این بازی با ویندوز 10 سازگار نیست

  • درود . ممکنه بخاطر تحریم های ایران باشه .
   برای رفع این مشکل:
   برنامه Power Shell را Run as administrator کنید و عبارت زیر را در آن تایپ یا کپی کنید تا پک این برنامه‌های پیش‌فرض دانلود و نصب شوند.

   Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

   برنامه رو بصورت Run as administrator اجرا کنید و در صورت ادامه مشکل کافیست که شما Region موجود در Control Panel را روی کشور United State قرار دهید. هم‌چنین باید توجه کنید که زمان و تاریخ کامپیوتز نیز درست باشند. مهم نیست اگه زمانتون روی Tehran باشه

 10. http://uupload.ir/files/y25o_untitled.jpg
  همه کارارو که گفتین کردم

 11. اینم امتحان کردم وقتی کد رو میزنم اینو میده
  http://uupload.ir/files/jxu3_untitled.jpg

  • چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه . یکی از دلایل اینکار میتونه آپدیت شدن ویندوز باشه ممکنه اخیرا آپدیت کرده باشید ویندوزتون رو

 12. نه بابا من اصن وین اپ نمیکنم
  شما تونستی نصب کنین

  • راستش من ویندوز 10 داشتم ولی دوباره ویندوز 7 نصب کردم چون واسه بازی آنلاین باهاش راحت ترم فریم بیشتری میگیرم !

 13. از خیر این بازی گزشتم
  راستی اه حرف منو گوش میکنی بازی های کور\کو نزار هیچ کس ازشون راضی نیس اگه یه سری به صفحه فیسبوکو سایتش بزنی اینقد انتقاد ازش کردن که بیچاره یلی شرمنده شده همشم واس ارور unarc و isdone نیس کاش همین بود حتی اگه بازی هاشم نصب بشن توی بازی مشکل ایجاد شده تو مراحلش من اساسین روگ رو که از سایت شما دان کردم با اون همه سختی نصب کردم بعد تومموری 5 گیر کرد اخرش نسخه کاملشو ان کردم
  بلک باکس هم باز بهتره درسته مشکل نصب داره ولی مشکل مراحل بازی رو نداره
  در حال حاضر معتبر ترین شرکت فشرده ساازی fitgirl هست درسته که زمان نصبش زیاده ولی تضمینیه من بازی مد مکسو دان کردم سی گیگو کرده بود چارگیگ بدون مشکل نصب شد و کلی بازی دیگه که دان کردمب دون کوچک ترین مشکلی نصب کردم داداش واس خودت میگم دیگه کوربک نزار فقط فیت گیرل بزار و میتونی از گزاشتن سری بازی های batman arkam(asylum-city-origins-knight) شرع کنی
  ولی اول خاهشا arkham cyty رو بزار چون من میخام انلودش کنم خخخ

  خلاصه سرتو درد نیارم داداش این توصیه ی من بود واس بیشرفت سایتت
  فقط فقط فیت گیرل بزار
  نه کوربک نه بلک باکس

  • برای بازی های آرشیوی هرکدوم که در دسترس تر باشه رو میذاریم اما برای بازی های جدید سعی میکنیم هم نسخه اصلی هم Corepack و Black Box و همچنین Fitgirl رو بذاریم
   اون ارور هم من گفتم که توی SafeMode امتحان کنید

 14. دیروز رفتم سایت corepack یه حالی ازشون کرفتم

  • این کار مشکلی رو حل نمیکنه.
   شماهم بهتره آروم باشید و بیخیال مسئله بشید
   کارهای جدیدشون رو به نظر میاد دارن بدون این مشکل انجام میدن و همچنین به نظر میاد FitGirl هم همچین مشکلاتی رو داشته
   به دلیل فشرده سازی بسیار بالا این مشکلات پیش میاد.

 15. فیت گیرل تضمینیه
  حتی من یه نفرو ندیدم از فیت گیرل ناراضی باشه نه تو صفحه فیسبوکشون از شون انتقادی شده نه از سایت رسمشیون نه حتی تو سایتای ایرانی من که خودم چنتا بازی ازش دان کردوم خیلی راحت نصب شدن
  برای مثال ASSASSIN SYNDICAT رو یه بار از فیت گیرل دان کردم بدون کوچکترین مشکلی نصب شد ولی همین بازی رو سه بار دانلود کردم نسخه CORPACK یعن حدود چهل گیگ دان کردم ولی نصب نشد
  باید ازش انتقاد بشه اونم به شدت

  • انتقاد باید سازنده باشه
   خودِ Fitgirl میگه که ممکنه همچین اروری پیش بیاد و راهش اینه که توی SafeMode نصب بشه

 16. سیف ماد بهانه ست که همچین شرکتایی چیزی براشون باقی نمیمونه اینو میگم مخصوصا کورپک
  بزرگترین مشکل کورپک اینه که بازی هایی رو که پارت یک گیگی کرده بهشون ریکاوری اضاف نکرده مخصوصا وقتی خودش اپلود میکنه امروزم اینو بشون گفتم ببینم جواب چی میاد واس بازی syndicat هم بم گفتن که باید setup2 رو نصب کنین
  مال شما یه نسخه گزاشتین اون setup 2 داره؟13گیگی رو میگم

  • شرکت؟اینا یه سری گروه غیر قانونی هستند.
   Fitgirl یه دختر اهل لاتویا هست.
   اون دیگه مشکل از سایتشونه که ما با انتشار این بازیا تو سایت خودمون این مشکل رو رفع میکنیم
   باید داشته باشه چون آخرین نسخه منتشر شده رو گذاشتیم ما
   همونطور که گفتم برای بازی های آرشیو خیلی به جزئیات توجه نمیکنیم

 17. طبق کامنت های بالا این بازی سالمه؟یعنی دانلود کنم؟

 18. داداش یه سوال >>>
  میخام بازی arkham city رو دانلود کنم کدوم نسخه رو پیشنهاد میکنی ه خودتم امتحانش کرده باشی

 19. نه بابا ویندوز ده هم همون هشته فرقی ندارن
  خب باشه همون بلکو ان کنم

  • طبق تجربه ما مشکل داره با ویندوز 10
   شاید روی سیستم شما مشکلی نداشته باشه
   در کل خیلی نرم افزارا با ویندوز 10 مشکل دارن

 20. داداش نسخه بلک باکسو دان کردم که گفتی
  دو تا دی وی دیه درسته
  خیلی عجیبه وقتی نصب میکنم بعضی وقتا تا شصت در صد میره بعضی وقتا تا ده درصد بعضی وقتا بیستو پنج اصن خیلی متغیره تو سیف ماد هم همینه به نظر شما مشکل چیه
  اگه نصب نمیشد یه جای مشخصی گیر میکرد همیشه ولی همش متغیره

  • بنظرم سیستمتون مشکل داره کلا با ریپک ها 😐
   محتویات پوشه Redist رو حتما قبل از نصب بازی نصب کنید

 21. اقا نصبش کردم هر جوری بود
  ولی سیو نمیشه

 22. اقا بازیام ته کشیدن با این اینترنت لامصب بازی نمونده دان نکرده باشم
  شما بازی اکشنی سراغ ندارین که سیستم انچنانی لازم نداشته باشه
  ram4
  vga amd 5400hd
  cpu intel dual core 3.3ghz
  یه بازی اکشن که تجربه خودت باشه

 23. هر دو فینیش شدن
  بعدی<<؟

  • بازیای قدیمی
   بعد از فرنچایز های محبوب هر روز چندتا بازی که جزو اینا نیستن رو میذاریم برای دانلود
   میتونید صبر کنید و اونارو دانلود کنید

 24. داداش بازی dying lite نسخه بلک باکس یا فیت گیرل ش هست؟؟ کورپک مزخرفه اونو نمیخام

 25. نظرت راجع به نسخه 7.6گیگی چیه ؟؟ کورپکشو میگم

 26. حجمش خیلی کمه واس همین میگم

 27. واس این بازی خفن چه نسخه ای رو پیشنهاد میدی؟

 28. داداش من رفتم نسخه بلک باکسو دیدم 12 گیگ بود و نسخه کاملش 12.6 !!!
  پس همون کاملشو دان کنم فک کنم بهتر باشه

 29. نه ده گیگه واس دو گیگ بیشتر فک کنم همون نسخه کاملشو دانلود کنم بهتر باشه

 30. داداش کورپک که هست واس دانلود ولی بدرد نمیخوره
  همون نسخه ریلود رو دانلود کردم ممنون

 31. داداش بازی payday2 نسخهkaos رو دانلود کردم نصب نمیشهنسخه کورپکی فیتگیرلی چیزی نداره ??

 32. درود: ـآقا مصطفی یکی از مشکلات شما ویندوز هستش.ویندوز 10 به طور کامل عرضه نشده دوما برای بعضی از بازی ها ومخصوصا نرم افزار توصیه نمی شود.
  اگر قصد عوض کردن ویندوز رو نداری باید پک گیم رو نصب کنی همان ساپورت اجرای بازی.
  بهترین ویندوز برای اجرای بازی 7 هستش.

 33. نه من از ویندوزم راضیم راستش بیشتر به خاطر اینترنت این ویندوزو زدم چون بیشتر میتونم دانلود کنم من هر روز هفت گیگ تا هشت گیگ اینترنت رایگان دارم به مدت یکسال واس همین این ویندوز بهتره اینم از سرعتش تو این ویندوز
  http://uupload.ir/files/laep_untitled.jpg

 34. داداش بازی arkham knight کوم نسخه رو پیشنهد میدین

 35. ممنون
  راستی تا شما این بازی روو میزارین من میخام بازی splinter cell convicition رو دانلود کنم
  یه نسخه بلک باکس هست نمیدونم اونو دان کنم یا کاملشو

  • عزیز اگه حجم و حوصله دارید همیشه نسخه کامل دانلود کنید .
   ما همیشه برای دوستانی که نسخه بدون مشکل و کرک شده با آپدیت ها رو میخوان نسخه کم حجم هم قرار میدیم .

 36. داداش بازی dying light رو دانلود کردم ولی مشکل افت فریم داره واس اون مشکل ابدیت 1.2 رو دان کنم یا اون ابدیت جدید 1.5.0 دومی حجمش خیلی زیاده ولی اگه حلش کنه عالیه

 37. نسخه سیزده گیگی ریلود

 38. in jadid tarin noskhe assasin hast?!
  Vaghean ba ram2 Ejra mishe?!!!

 39. من توی یک مرحله که رفتم فکر میکنم درصد 30 خورده ای بازی بود که رفتم دیگه از لودینگ بیرون نیومد 😐 همش لودینگ هست

 40. سلام
  پارت 1 و 2 را بدون هیچ مشکل دانلود کردم
  الان پارت 3 رو 5 دقیقه ی اخرش ارور میده میگه زمان دانلودتون تموم شده
  برای بقیه پارت های 4 و 5و 6 همین پیفامو میده
  لطفا رسیدگی کنید.

 41. هوشنگ اعتمادی

  اقا من هر کاری کردم ارور stopped working میده ! کمک !

 42. سلام و خسته نباشید
  آقا من دانلود و نصب کردم ولی موقع اجرا ک داره پنجره باز میشه ارور STOPPED WORKING میده و و میاد بیرون همش/
  چکا کنم

 43. کرکم میکنم نمیاره باز همون ارور ACC.exe stoped working

  • نرم افزار های جانبی مثل C++ و Direct X هم حتما نصب کنید
   ممکنه این مشکل بخاطر خرابی ویندوز هم باشه

 44. ارور ACC.exe باس چی هست خو

 45. محمد علی

  سلام ببخشید من درحال دانلود این بازیم این تموم شد هیتمن دانلود میکنم ییسوال درباره اساسینز روگ داشتم نظرات کاربرا خوندم این حالت ساف مود چیه جریانش میشه ی توضیحاتی بدید و ی سایت هم معرفی کنید ک اموزش داشته باشه تاحالا نشنیده بودم و نه دیده بودم مرسی

 46. محمد علی

  سلام دوستانی ک دانلود این بازی شک دارند بی شک دانلود کنند بازی بی هیچ دردسری اجرا شد وظیفه دونستم ک بگم با تشکر از گیم مینیکس

 47. محمدرضا

  با سلام خدمت عزیزان

  میخواستم بدونم که این بازی مشکل گرافیکی که نداره؟
  اخه نسخه های Corepack نصفشون مشکل خذف مرحله یا گرافیکی دارن!

  با تشکر فراوان.

 48. محمدرضا

  با سلام مجدد..
  میبخشید ولی من نفهمیدم این بازی رو چطوری باید نصب کرد!

  اخه وقتی Extract اشون میکنم فایل هارو ، نمی دونم چرا هیچ Setup ای پیدا نمی شه.
  و فقط دو تا فایل به نام های *autorun.inf و –<*data.cpack و جود داره که هیچ کدوم هم قابل اجرا نیستن.

  نرم افزار Clone هم دارم ولی کارساز نیست.

  با تشکر..

 49. محمدرضا

  با سلام..

  اقا دستتون درد نکنه .
  من نسخه Codex و BlackBox این بازی رو قبلا گرفته بودم ،کروپک اخرین امیدم بود ولی کار کرد این یکی..

  هر چقدر تشکر کنم کمه .
  ممنون

 50. سلام ببخشید آیا دی ال سی های این بازی بزرگ هستند یا خودتون امتحان نکردید؟

 51. منصور باپیروند

  سلام ببخشید چرا بازی assassins-creed-rogue بعد اینکه به 13 درصد رسید یعنی موقعی که میمیری بعد میشی یه نفر دیگه همون موقع ازت میخواد دکمه V رو بزی وقتی که میزنم بازی close to program میده

 52. محمدامین

  اقا بی زحمت این عکسه رو نگاه کنید اساسین که پشتشه مال کدوم سری اساسینه اگه تو سایت هست لینکشو بدید اگه نیست لطفا بزارید http://s8.picofile.com/file/8292448718/Capture.PNG

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس