اقا یه دنیا ممنون از دیروز که این قسمت بازی امده دارم میگردم اپیزود چهار رو جداگانه پیدا کنم هیج جانبود
واقعا دممتون گرم یه دنیا ممون