از کار افتادن کرک Denuvo

از کار افتادن کرک Denuvo

چندروز پیش کرک Denuvo توسط Voksi منتشر شد(در واقع دور زده شد) و امکان بازی کردن بازی هایی که با این سیستم محافظت شده بودند بوجود آمد….